อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย (Food Safety Concentrate) หมายถึง การมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิต

ใส่ใจลูกค้า

ใส่ใจลูกค้า (Customer Service  Mind) หมายถึง การให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างจริงใจ บริการและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามกำหนด ทั้งคุณภาพ ปริมาณ และตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

พัฒนาต่อเนื่อง

พัฒนาต่อเนื่อง (Continual Improvement) หมายถึง ไม่ละเว้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดยั้ง

รักเรื่องสิ่งแวดล้อม

รักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Care) หมายถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ให้สวยงามร่มรื่น ไร้มลพิษและบำบัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก

โอบอ้อมสังคม

โอบอ้อมสังคม (Social Responsible) หมายถึง การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่น

นิยมความยั่งยืน

นิยมความยั่งยืน (Sustainable Best practice) หมายถึง ปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในการทำงาน มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีการร่วมมือกันทุกส่วนงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม(Fair Trade)และผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองอินทรีย์ (Organic Certified)

สดชื่นสุขกับงาน

สดชื่นสุขกับงาน (Inspired happy workplace) หมายถึง การเสริมสร้างให้เกิดสภาวะความสุขในสถานที่ทำงานให้กับบุคลากร อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น โดยมีการร่วมมือประสานงานกันทุกภาคส่วน