ได้รับมาตรฐานการันตีระดับนานาชาติ

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้นำข้อกำหนดของ CSR-DIW ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 26000 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้ขอการรับรองระบบ Fairtrade, ISO 45001 และ ISO 14001 โดยได้กำหนดนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

ความรับผิดชอบ

นโยบายนี้ จะดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานภายใน และผู้ที่ปฏิบัติงานในนามขององค์กร รวมถึงผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ ได้เข้าใจและรับทราบ และมีความตระหนักต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

การค้าที่เป็นธรรม

การค้าอย่างเป็นธรรมและช่วยผู้ผลิตที่ขาดโอกาสหรือช่องทางการค้า

ชุมชนสัมพันธ์

ปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในแต่ละส่วน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมได้รับการควบคุม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และพนักงานให้น้อยที่สุด

บำบัดน้ำทิ้ง

ปกป้องและควบคุมการใช้พลังงาน ทรัพยากรและวัตถุดิบต่างๆ อย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสีย ที่มาจากกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามกฏหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ISO 45001 เป็นระบบมาตรฐาน ISO
สำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์

ป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การ โดยจะเน้นการยกระดับระบบการจัดการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง